Tying shoelaces...

Vilkår for bruk av Wittario for næringsvirksomheter 

Disse vilkår («Vilkårene») inngås og aksepteres av juridiske personer (selskap, foreninger mv.) («Kunden») som ønsker å bruke tjenesten Wittario med tilhørende app og dashboard [«Tjenesten»] fra Wittario AS, org nr. 915979025 («Leverandøren»).   

Ved å akseptere Vilkårene, ved etablering av kundekonto eller ved å ta i bruk Tjenesten aksepteres disse Vilkårene. Vilkårene vil anses som en avtale inngått mellom Kunden og Leverandøren og ved bruk av «Vilkårene» nedenfor menes også avtalen som anses inngått som følge av aksept av Vilkårene som nevnt over.  

Ved aksept som nevnt ovenfor bekrefter vedkommende som aksepterer Vilkårene at denne har rett til og er bemyndiget til å akseptere Vilkårene, og derved inngå avtale, på vegne av Kunden. Har den som aksepterer Vilkårene eller tar i bruk Tjenesten ikke slik rett eller myndighet, vil vedkommende kunne bli personlig ansvarlig for eventuelt tap eller kostnader som Leverandøren påføres som følge av bruken av Tjenesten. 

Det anbefales at Vilkårene og tilhørende databehandleravtale skrives ut eller lastes ned. 

Tjenesten  

Tjenesten er en spillbasert plattform som består av to komponenter; en nettløsning for å lage spill og en mobilapp for å spille. Et spill vil typisk bestå i å navigere til poster ved hjelp av mobiltelefonens GPS og kart. På hver post er det oppgaver som skal besvare. Nærmere beskrivelse av Tjenesten, herunder utvikling i tjenesten, tas inn på Leverandørens nettsider eller informeres om til Kunden på annen måte, som ved epost eller gjennom andre kontaktopplysninger som er oppgitt. 

Kunden, herunder hvordan brukere som benytter Tjenesten gjennom Kundens tilgjengeliggjøring av Tjenesten, er selv ansvarlig for hvordan Tjenesten brukes. Kunden er derfor ansvarlig for maskinvare, nettilgang og annet som er påkrevet fra Kundens side for å få Tjenesten til å fungere, mens Leverandøren tilrettelegger for teknisk og funksjonell løsning for Tjenesten.  

Se for øvrig punkt «Leverandørens rettigheter og plikter. Leveranse av Tjenesten».  

Varighet og oppsigelse 

Vilkårene er gjeldende inntil en av partene sier opp Vilkårene. Vilkårene fornyes automatisk hver 12. måned, og Vilkårene må sies opp skriftlig innen tre måneder før fornyelse. For kunder som velger månedsabonnement fornyes Vilkårene automatisk hver måned, og Vilkårene må sies opp skriftlig innen 7 dager før fornyelse.  Kundens oppsigelse må skje ved epost til post@wittario.com 

Priser og betaling 

Kundene betaler de priser som er oppgitt i prislisten for utdanning eller bedrift. Prisene vil kunne være avhengig av antall verter som benytter Tjenesten, som nærmere oppgitt i prislisten, og Kunden er ansvarlig for at dennes bruk kan øke vederlaget. En Wittario vert gamemaster er vert for Wittario spill, lager spørsmål og sporer resultater med avanserte rapporter. For eksempel kan det være en lærer eller leder. Du trenger en lisens per vertgamemaster. Etter at du har valgt "Kjøp nå" eller "Gratis prøveperiode", blir du ført til betalingssiden der du kan øke antall lisenser. Du kan også legge til lisenser når som helst etter at du registrerer deg. 

Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og andre skatter. Endring i prisene vil kunne skje i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen ved årsskiftet. Ved endringer i skatter og avgifter eller endringer i Leverandørens underleverandørers priser, kan Leverandøren gjøre tilsvarende endringer i prisene. Alle andre endringer i prisene vil varsles med rimelig frist, minimum tre måneder, til Kunden.  

Betaling skjer forskuddsvis for den abonnementslengden man velger (vanligvis 12 måneder), og er avhengig av antall verter gamemasters for Tjenesten, og korrigering mot antall verter gjøres etterskuddsvis som følge av endringer av verter igjennom leveranseperioden. Betaling for fastpriset etablering av spill faktureres ved signatur på Tilbud med mindre annet er avtalt skriftlig. Fakturaer forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Er det registrert betalingskort for bruk av Tjenesten, kan Leverandøren foreta trekk av betalingskort som betaling for vederlag som er påløpt. Ved forsinket betaling eller det ikke er dekning/foreligger gyldig betalingskort, belastes forsinkelsesrenteopphører tjenesten, se «Mislighold og ansvar». 

Foreligger det feil ved fakturering eller betaling, må Kunden informere om feilen og hva som Kunder mener er riktig betaling innen tre måneder etter betaling har skjedd eller fakturadato.  

Kundens rettigheter og plikter 

Kundens bruk av Tjenesten skal være i overensstemmelse med lover, regler, forskrifter og annet regelverk som kan ha betydning for Tjenesten («Regelverket»), herunder regler knyttet til behandling av personopplysninger, markedsføring og annet. Kunden er kjent med at brudd på Vilkårene og Regelverk kan medføre tap, kostnader, inntektsbortfall, omdømmetap mv. for Leverandøren, og plikter derfor iverksette tiltak for at Regelverket blir overholdt. Kunden skal informere sine ansatte og andre parter som Kunden samarbeider med om rettigheter og plikter etter Vilkårene. Kunden er ansvarlig for alle brudd på Vilkårene på Kundes side.  

Tilgang til Tjenesten er sikret gjennom passord og eventuelle andre sikkerhetsmekanismer. Kunden er selv ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang til passord og/eller Tjenesten. Kunden administrerer selv hvilke brukere som skal ha tilgang til Tjenesten, og Kunden er ansvarlig for alle tilganger som er gitt brukere og at brukerne er kjent med Vilkårene og følger disse.  

Kunden skal iverksette alle rimelige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til eller bruk av Tjenesten, og umiddelbart varsle Leverandøren om uautorisert tilgang eller bruk, og gi samarbeide med Leverandøren om å avdekke hva som er skjedd, gjenopprette sikring av Tjenesten og annet som Leverandøren kan ha behov for i en slik situasjon.  

Tjenesten leveres av Leverandøren til Kunden på forretningsmessig basis, og Leverandøren vil ikke har et forhold til noen sluttbrukere av Tjenesten. Alt ansvar knyttet til sluttbrukere tilligger Kunden, og alle krav som sluttbrukere og andre tredjeparter fremmer mot Leverandøren, skal Kunden forsvare og dekke alle kostnader og tap som Leverandøren blir påført av slike krav.  

Kunden eller dennes brukere skal ikke undersøke kode, funksjonalitet, grensesnitt, tekniske løsninger, infrastruktur, koblinger mot andre løsninger (API), dekompilere mv. Tjenesten. Kunden skal ikke selv eller gjennom andre utnytte Tjenesten på annen måte enn beskrevet, informert og skriftlig akseptert av Leverandøren, herunder sende data i store menger eller teste Tjenesten (som stresstest, portscanning mv.), herunder sikkerhetstesting, mv. 

Du kan kun laste opp, dele og bruke materiale, som informasjon, bilder, videoer mv., som du har rettigheter til å bruke, herunder opphavsrettigheter, i Tjenesten. Du må ikke laste opp eller bruke materiale som er skadelig, egnet til å bedra, truende, krenkende, ærekrenkende, trakasserende, uanstendig, straffbar, ulovlig eller på annen måte ikke passende i Tjenesten. Dersom du laster opp, deler eller bruker materiale som bryter med denne bestemmelsen eller Vilkårene, vil du være ansvarlig for ethvert tap, kostnader, krav mv. for Wittario.

Kunden skal kun bruke Leverandørens foretaksnavn, logo, varemerke, produktmerker eller annet som kan knyttes til Leverandøren etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren, og følge eventuelle retningslinjer for markedsføring og design for Tjenesten.  

Leverandørens rettigheter og plikter. Leveranse av Tjenesten 

Tjenesten er i utvikling og leveres derfor som den er til enhver tid («as is»). Tjenesten og funksjonalitet i denne vil derfor ikke være feilfri eller tilgjengelig til enhver tid. Leverandøren skal levere Tjenesten slik at den i det vesentlige fungerer i henhold til beskrivelsen i disse Vilkårene og tjenestebeskrivelse i Leverandørens dokumentasjon og informasjon, herunder på Leverandørens nettsider.  

Leverandøren skal holde Tjenesten tilgjengelig i så stor grad som mulig utenfor planlagt eller nødvendig vedlikehold som ikke kan varsles, men er ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet som skyldes underleverandører eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Se også «Mislighold og ansvar» nedenfor.  

Leverandøren vil kunne gjøre endringer og forbedringer av Tjenesten som kan endre funksjonalitet, tilgjengelighet og andre forhold knyttet til Tjenesten. Ved vesentlige endringer som påvirker bruk av Tjenesten, vil Leverandøren varsle Kunden i rimelig tid om mulig. Ved oppdatering eller endringer av Tjenesten, kan dette medføre at Kunden må oppdatere sine løsninger for å fortsette å bruke Tjenesten. 

Leverandøren skal yte teknisk og faglig support til Kunden i rimelig omfang dersom Kunden har behov for dette. 

Leverandøren har rett til å suspendere Tjenesten og/eller Kundens tilgang til Tjenesten uten varsel og med umiddelbar virkning dersom Kundens bruk av Tjenesten eller andre forhold knyttet til Kunden medfører en negativ innvirkning på Leverandørens nettverk, infrastruktur, tjenesteplattform, ytelser og tjenester til andre kunder eller lignende. Tilsvarende gjelder om Leverandøren har rimelig grunn til å mistenke at Kunden bryter Vilkårene eller bruker Tjenesten på en ulovlig eller uredelig måte. Leverandøren skal så snart som mulig varsle Kunden om slik suspensjon, bakgrunnen for denne, sannsynlig varighet og annen informasjon som Kunden med rimelighet kan kreve. Suspensjon som skyldes Kundens forhold, fritar ikke Kunden fra forpliktelsen til å betale alle beløp som Kunden er skyldig for Tjenesten. 

Leverandøren har rett til å publisere Kundens navn og logo som referansekunde, herunder på nettsider og i markedsmateriell. 

I den utstrekning det er anledning etter Regelverket fraskriver Leverandøren seg ansvaret for egnethet av Tjenesten til et bestemt formål for Kunden eller tredjepartskrenkelser. 

Andre rettigheter og plikter for Leverandøren følger av de øvrige deler av Vilkårene.  

Rettigheter til Tjenesten, innhold og data 

Leverandørens rettigheter 

Leverandøren og dets underleverandører som leverer funksjonalitet og løsninger til Tjenesten beholder alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til Tjenesten, andre tjenester og eventuelle leveranser som måtte leveres til Kunden, herunder rettigheter til teknologi, all kode, design og grensesnitt, maler, dokumentasjon, hjelpefiler, opplæringer, formater og dashbord, inkludert eventuelle endringer eller forbedringer av disse elementene. Gir Kunden eller brukere, ansatte eller personer tilbakemeldinger eller forslag angående Tjenesten, andre ytelser fra Leverandøren eller annet som kan knyttes til Leverandøren, kan Leverandøren bruke slike tilbakemeldingene eller forslagene uten begrensning eller forpliktelse. 

Rett til å bruke Tjenesten (lisens) 

Kunden får en ikke-eksklusiv, gjenkallelig, begrenset rett til å installere og bruke Tjenesten til bruk i egen virksomhet («Lisens») som regulert i Vilkårene såfremt Kunden har betalt det til enhver tid gjeldende vederlag for bruk av Tjenesten. Lisensen kan ikke overdras eller overføres, herunder ved videresalg, med mindre noe annet eksplisitt fremgår av Vilkårene.  

Kundens rettigheter til data og informasjon 

Kunden har rett til egne data og informasjon lagt inn i Tjenesten av Kunden eller brukere med unntak av Leverandørens rettigheter i henhold til Vilkårene. 

Leverandøren kan generere informasjon og data som tekniske logger, data, statistikk, know-how, mv. om Kundens og brukeres bruk av Tjenesten og innholdet som behandles som en følge av Tjenesten. Leverandøren kan bruke slik informasjon og data for å analysere, utvikle, forbedre og støtte Tjenesten, herunder med maskinlæring og kunstig intelligens, sikkerhet, funksjonalitet mv. og andre formål.  

Behandling av personopplysninger og markedsføring 

Leverandøren er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som Leverandøren bestemmer formålet for behandlingen og hvordan behandlingen skal skje. Dette omfatter bl.a. tekniske data, logger, informasjon om Kunden og leverandører mv. Se informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger i Leverandørens personvernerklæring

I den utstrekning Tjenesten innebærer at Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden, er Kunden behandlingsansvarlig og Leverandøren databehandler. Databehandleravtale er inngått som del av Vilkårene, se databehandleravtale her. Som behandlingsansvarlig er Kunden ansvarlig at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag, herunder for brukeres personopplysninger. 

Som en del av Tjenesten kan det kommuniseres og sendes meldinger til brukere ved gjennom epost eller andre oppgitte kontaktopplysninger om ny funksjonalitet i Tjenesten og tilhørende forhold.  

Mislighold og ansvar. Virkninger av opphør av Vilkårene 

Foreligger det mislighold fra en part, skal den andre part varsle den misligholdende part skriftlig uten ugrunnet opphold fra misligholdet ble oppdaget eller burde oppdaget være oppdaget. Den misligholdende part skal da bringe forholdet i orden så snart som mulig.  

Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven eller lov som senere erstatter denne. Ved forsinket betaling fra Kunden, kan Leverandøren holde tilbake en forholdsmessig del av sin ytelse, f.eks. ved å midlertidig stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Manglende betaling ut over 30 dager etter betalingsvarsel anses å være vesentlig mislighold. 

Ved mislighold kan det kreves prisavslag eller erstatning for å dekke tap eller kostnader som er påført med de begrensninger som følger av Vilkårene.  

Er en part i vesentlig mislighold, kan Vilkårene heves helt eller delvis dersom forholdet ikke er bragt i orden så snart som mulig eller dersom det ikke er mulig å bringe forholdet i orden. Heving kan i slike tilfelle skje med øyeblikkelig virkning. 

Partene er ikke ansvarlig indirekte tap som den andre part påføres. Som indirekte tap regnes bl.a. tap grunnet driftsavbrudd eller andre grunner til at Tjenesten ikke er tilgjengelig, tap av data, tapt fortjeneste og krav fra tredjepart.  

Samlet erstatning er uansett begrenset til det vederlag Kunden har betalt for Tjenesten de foregående 12 månedene, inklusiv eventuelt krav om tilbakeføring av vederlag ved heving. Leverandørens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr 10.000. 

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

Partene er heller ikke ansvarlig dersom partenes ytelse eller plikter etter Vilkårene forhindres eller vanskeliggjøres av omstendigheter som parten ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller råde over (fritakelsesgrunner eller force majeure). Slike omstendigheter omfatter blant det som regnes som fritakelsesgrunner etter Regelverket, herunder/samt brann, arbeidskonflikter, leveranse fra underleverandører eller tilgangsnettoperatør (bl.a. til telenett og internett), mangel på energi, pandemi, terrorisme, naturkatastrofer, og endringer i Regelverket. 

Ved opphør av Vilkårene, uavhengig av grunn, skal partene tilbakeføre det som er mottatt fra den andre part. Kunden skal få overført sine data og informasjon dersom dette er mulig og Kunden dekker kostnadene ved slik tilbakeføring.  

Konfidensialitet 

Partene skal ikke utnytte, gis tilgang til eller utlevere informasjon mv. som etter en forsiktig vurdering må anses som konfidensiell for den andre part, som omfatter bl.a. informasjon om kunderbrukere, forretningsmessige forhold, teknologi, funksjonalitet, ny funksjonalitet, brukergrensesnitt, tilganger, kostnader og inntekter, markedsplaner og arbeidsmetoder mv. Partene skal behandle informasjonen med tilstrekkelig grad av konfidensialitet for å opprettholde, beholde og beskytte informasjonen. Konfidensialitetskravet kravet gjelder både mens Vilkårene gjelder eller etter dette. Er en part i tvil om informasjon er konfidensiell, skal den andre part forespørres før informasjon utnyttes, utleveres, gis tilgang mv.  

Konfidensialiteten omfatter ikke informasjon som er nødvendig for utøvelsen av rettigheter og plikter etter Vilkårene, for å administrere forholdet til Vilkårene, eller utlevering som er pålagt etter Regelverket.  

Overdragelse 

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren. Leverandøren kan fritt overdra rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene, og kan benytte factoring for krav overfor Kunden. 

Endringer  

Ønsker Kunden å bestille ytterligere tjenester eller ønsker å endre de eksisterende tjenestene, om dette er mulig og tilgjengelig, skal disse endringene avtales mellom partene. Alle ytterligere tjenester og ytelser fra Leverandøren er underlagt Vilkårene om ikke annet er eksplisitt avtalt.  

Leverandøren kan endre Vilkårene med én måneds skriftlig varsel. Dersom endringen er til vesentlig ugunst for Kunden, har Kunden anledning til å si opp Vilkårene og leveransen av Tjenesten, dersom slik oppsigelse gjøres skriftlig innen tidspunktet den aktuelle endringen trer i kraft. 

Lovvalg og tvister 

Partenes rettigheter og plikter etter Vilkårene reguleres av norsk rett.  

Oppstår det tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av Vilkårene skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen én måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler for endelig avgjørelse.  

Moss avtales som verneting.